หน้าหลัก

นายก+-150x150
19
19 - Copy - Copy - Copy (9)
19 - Copy - Copy - Copy (8)
19 - Copy - Copy (35) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (3)
19 - Copy - Copy (20) - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy
19 - Copy - Copy (33) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (23) - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy
19 - Copy - Copy (21) - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (4)
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy
19 - Copy - Copy (16) - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (36) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (27) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (28) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (29) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (30) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (2)
19 - Copy - Copy (32) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (31) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (34) - Copy - Copy - Copy
2
kw
ME
ska
สภาการศึกษา1
rmu
สถาบันคลังสมอง

นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมมอบช่อดอกไม้เเสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำในวาระที่ครบการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นี้

20170224_092716

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

20170211_133944

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

16558479_1246371782107118_1911167912_n[1]

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด) สาขาวิชาปรัชญา  ศาสนา และวัฒนธรรม  แด่ พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์  ชนุตฺตโม) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ประจำปีการศึกษา 2559  ณ วัดป่าวังเลิง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

DSC_1728

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 มกราคม 2560

20170120_091909

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

ครบ 90 ปี