หน้าหลัก

10สุวกิจ+-150x150
ppt-background-design-6676[1]
19 - Copy - Copy - Copy (9)
19 - Copy - Copy - Copy (8)
19 - Copy - Copy (35) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (3)
19 - Copy - Copy (20) - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy
19 - Copy - Copy (33) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (23) - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy
19 - Copy - Copy (21) - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (4)
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy
19 - Copy - Copy (16) - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (36) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (27) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (28) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (29) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (30) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (2)
19 - Copy - Copy (32) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (31) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (34) - Copy - Copy - Copy
2
kw
ME
ska
สภาการศึกษา1
rmu
สถาบันคลังสมอง

ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

20190321_091100

ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

20190206_090430

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

ครบ 90 ปี