การประชาสัมพันธ์ข่าว

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ 

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘