การประชาสัมพันธ์ข่าว

Empty section. Edit page to add content here.

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ 

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘