มติที่ประชุม

แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒