ประวัติสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นองค์การที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ  ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้กำกับของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให้มีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ดังนี้

  1. ให้จัดตั้ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีรูปแบบการบริหารเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และให้เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Office of the University Council”
  2. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสำนักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

3.1     งานธุรการของสภามหาวิทยาลัย

3.2     เตรียมเอกสารและข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

3.3     จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมของกรรมการและอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามมติของสภามหาวิทยาลัย

3.4     แจ้งมติ และรายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย

3.5     ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย

3.6     ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

5. การจัดระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

6. การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังได้ออกประกาศเพื่อแบ่งส่วนราชการในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

  1. กลุ่มงานเลขานุการ
  2. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
  3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
  4. กลุ่มงานสารสนเทศและการบริหารทั่วไป

โดยได้จัดทำโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้