ติดต่อเรา

ที่อยู่ :  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

              ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

              เลขที่ 80 ถนน นครสวรรค์  ตำบล ตลาด  อำภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000

              โทรศัพท์: 043-725945

               เว็บไซต์ : http://council.rmu.ac.th/index.php