คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1

รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ภูศรี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. สุวกิจ (1)

รองศาสตราจารย์สุวกิจ  ศรีปัดถา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2. เกริกพงษ์ (1)

นายเกริกพงษ์  เกสรทอง

3. รัชดา (1)

นายรัชดา  จุฬารี

4. วิชัย (1)

นายวิชัย  แข่งขัน

5. สมยงค์ (1)

นายสมยงค์  แก้วสุพรรณ

6. อภิรัฐ (1)

ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

7. นิรุต (1)

รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค
อธิการบดี

17.อุดมศักดิ์ (1)

พันตำรวจเอกอุดมศักดิ์   เปลี่ยนขำ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

8. สุทัศน์ (1)

 อาจารย์สุทัศน์   แก้วคำ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

9. ธรัช (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรัช  อารีราษฎร์

10. ภูษิต (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูษิต  บุญทองเถิง

78307570_460335741200704_5179868324346986496_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รังสรรค์  สิงหเลิศ

11. อุทก (1)

อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

12กมล

อาจารย์กมล พลคำ

13. ทองสุข (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทองสุข  พละมา

14. เนตรชนก (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เนตรชนก  จันทร์สว่าง

15. นุจรี (1)

อาจารย์นุจรี  ใจประนบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

16. นรภัทร (1)

อาจารย์นรภัทร  น้อยหลุบเลา