คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อุปนายก+

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริฐพันธุวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รัชดา+

นายรัชดา  จุฬารี

สัมพันธ์

 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช

สมหมาย+

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

สุวกิจ+

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ   ศรีปัดถา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น
รักษาราชการแทนอธิการบดี

 พันเอก(พิเศษ)ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 อาจารย์สุทัศน์   แก้วคำ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกพร ทองสอดแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธรัช  อารีราษฎร์

อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.กมล พลคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง

อาจารย์นุจรี  ใจประนบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไพศาล  วรคำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล