ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๔๗