รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐