ภาพกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒