บุคลากร

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์นรภัทร   น้อยหลุบเลา

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการ
.

rose+

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

tan+

นางวัชพร  จำปาศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย