บุคลากร

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล

งานเลขานุการ
.

rose+

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

tan+

นางวัชพร จำปาศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานสารสนเทศและบริหารทั่วไป
.