บุคลากร

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

16. นรภัทร (1)

อาจารย์นรภัทร   น้อยหลุบเลา

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการ
.

ขวัญชนก-01

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

18. วัชพร-01

นางวัชพร  จำปาศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

19. จีระภา-01

นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย