การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2560

20170615_091007
20170615_091016
20170615_091025
20170615_091105
20170615_092129
20170615_092136
20170615_092511
20170615_092345
20170615_092349
20170615_092431
20170615_092537