การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชาชีวะ อาคารฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

20170928_092102
20170928_092242
20170928_092405
20170928_092510
20170928_092539
20170928_092125
20170928_092449