รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลด

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับภาษาอังกฤษ     DOWNLOAD


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับภาษาไทย     DOWNLOAD


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗     DOWNLOAD


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑     DOWNLOAD


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๙     DOWNLOAD


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒     DOWNLOAD


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๖๒     DOWNLOAD


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๖๒     DOWNLOAD


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2553     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐     DOWNLOAD


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     DOWNLOAD