รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑     DOWNLOAD


การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     DOWNLOAD


การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙     DOWNLOAD


การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘     DOWNLOAD


การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗     DOWNLOAD