รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลด

กรรมการสภาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการสภาวิทยาลัย (โดยตำแหน่ง)

กรรมการสภาวิทยาลัย (ผู้แทนผู้บริหาร)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ

กรรมการสภาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพลรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทมอาจารย์ ดร.กมล พลคำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา