รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลด

กรรมการสภาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการสภาวิทยาลัย (โดยตำแหน่ง)

กรรมกราสภาวิทยาลัย (ผู้แทนผู้บริหาร)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุมอาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

กรรมกราสภาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพลผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา