รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมพิธีถวายปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาการจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แด่ พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธรรมยุต)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมพิธีถวายปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาการจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แด่ พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม