รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มอบช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวน 11 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายเกริกพงษ์ เกสรทอง 2) พลตำรวจตรีเกียรติพงษ์ มีเพียร 3) นายเฉลิม หาญพาณิชย์ 4) นายรัชดา จุฬารี 5) นายวิชัย แข่งขัน 6) นางสาวสถาพร พันธุ์มณี 7) นายสนิท ขาวสอาด 8) นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ 9) นายสุทธิพงศ์ หกสุวรรณ 10) นายสุวกิจ ศรีปัดถา 11) นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร