รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563
สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจันผา ชั้น 1 โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร