รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563
สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจันผา ชั้น 1 โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร