รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 2.นายรัชดา จุฬารี และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนผู้บริหาร) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย