รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564