รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย
สภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564