รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี