รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี