รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงความยินดีกับ อาจารย์กมล พลคำ และรองศาสตราจารย์กฤษกนก ดวงชาทม ที่ได้รับการเลือกตั้งจากมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)