รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564 (โดยการประชุมปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม