รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แก่ นายรัชดา จุฬารี อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แก่ นายรัชดา จุฬารี อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564