รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2564 (โดยการประชุมแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 22 กันยายน 2564