รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม