รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2564