รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565 ณ จังหวัดสกลนคร
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565 ณ จังหวัดสกลนคร