รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดประวัติสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

        สำนักนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นองค์การที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้กำกับของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให้มีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ดังนี้

    1. ให้จัดตั้ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีรูปแบบการบริหารเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และให้เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of the University Council”
    2. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสำนักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
    3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
        3.1 งานธุรการของสภามหาวิทยาลัย
        3.2 เตรียมเอกสารและข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
        3.3 จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมของกรรมการและอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามมติของสภามหาวิทยาลัย
        3.4 แจ้งมติ และรายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย
        3.5 ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย
        3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
    4. บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
    5. การจัดระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
    6. การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังได้ออกประกาศเพื่อแบ่งส่วนราชการในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

    1. กลุ่มงานเลขานุการ
    2. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
    4. กลุ่มงานสารสนเทศและการบริหารทั่วไป