รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ Word

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ PDF