รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดบุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา

รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย