รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดบุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี

รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานเลขานุการนางสาวจีระภา บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานสารสนเทศและบริหารทั่วไปนางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลนายจีรพล จิตต์น้อม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์