รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563     DOWNLOAD


รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562     DOWNLOAD


รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561     DOWNLOAD