รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561     DOWNLOAD