รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลด

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖     DOWNLOAD


ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔     DOWNLOAD


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา     DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
        

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ Word     DOWNLOAD


แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ PDF    DOWNLOAD