รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลด

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔     DOWNLOAD


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา     DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
        

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ Word     DOWNLOAD


แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ PDF    DOWNLOAD